مهندس محمدحسن مالکی

مهندس محمدحسن مالکی

کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات گرایش سیستم، علاقه مند به حوزه های پردازش تصویر

ایمیل : maleki63.h@gmail.com